Acte normative externe

Aprobate de Parlamentul Republicii Moldova

I. Legi

 1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994, Publicat: 18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, art. Nr. 1, Data intrării în vigoare: 27.08.1994
 2. Legea învăţământului, Lege Nr. 547 din 21.07.1995, Publicat: 09.11.1995 în Monitorul Oficial Nr. 62-63, art. Nr. 692, Data intrării în vigoare: 09.11.1995
 3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii învăţămîntului şi a Legii cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt din Republica Moldova, Lege Nr. 328 din 24.03.1999, Publicat: 03.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 056, Promulgat: 26.05.1999
 4. Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I, Lege Nr. 142 din 07.07.2005, Publicat: 29.07.2005 în Monitorul Oficial Nr. 101-103 art. Nr. 476, Data intrării în vigoare: 07.07.2005
 5. Legea cu privire la prevenirea si combaterea corupţiei, Lege Nr. 90 din 25.04.2008, Publicat: 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105 art. Nr. 391

II. Coduri

 1. Codul Educatiei al Republicii Moldova, Cod Nr. 152 din 17.07.2014, Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. Nr. 634,Data intrării în vigoare: 23.11.2014
 2. Codul Muncii al Republicii Moldova, Cod Nr. 154 din 28.03.2003, Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162, art. Nr. 648
 3. Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Cod Nr. 259 din 15.07.2004, Publicat: 30.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 125-129, art. Nr. 663

III. Regulamente

 1. Regulamentul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (Anexa nr. 1 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Cod Nr. 259 din 15.07.2004)
 2. Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare (Anexa nr. 3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Cod Nr. 259 din 15.07.2004)
 3. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului (Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 173 din 18 februarie 2008)
 4. Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelenţă a Guvernului şi Bursei nominale (pe domenii) (HG nr.161 din 15.02.2008 cu modificările şi completările din HG nr. 539 din 02.09.09

IV. Hotărîri

  1. Concepţia politicii de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 23 aprilie 2003
  2. Hotarirea nr. AT-2/6-3 din 31 martie 2011 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitat
  3. Hotarirea nr. AT-2/6 din 31 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)

Aprobate de Guvernul RM

 1. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master, Publicat: 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205 art Nr : 528
 2. Hotărârea Guvernului Nr. 453 din 24.07.2015 privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016
 3. Hotărîrea Guvernului Nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 4. Hotărîrea Guvernului Nr. 56 din 27.01.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
 5. Hotărîrea Guvernului Nr. 854 din 21.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
 6. Hotărîrea Guvernului Nr. 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 7. Hotărîrea Guvernului Nr. 1455 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II
 8. Hotărîrea Guvernului Nr. 74 din  25.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 9. Hotărîrea Guvernului Nr. 1009 din 01.09.2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale  pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
 10. Hotărîrea Guvernului Nr. 923 din  04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
 11. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 173 din 18.02.2008
 12. Regulamentulcu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de rector al instituţiei de învăţămînt superior universitar, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 112 din 28.02.1996
 13. Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 472 din 06.05.2004
 14. Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilorde învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract, Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 125 din 15 februarie 2001
 15. Regulamentul-Cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar, Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006
 16. Aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în 
Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006, Hotărîre Nr. 1287 din 18.11.2008
 17. Hotărâre nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor
 18. Regulament cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţămînt superior de stat în condiţii de autonomie financiară, Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012

Aprobate de Ministerul Educaţiei al RM

 

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324 art Nr: 634, Data intrării în vigoare: 23.11.2014
 2. Ordinul nr. 09 din 14.01.2015 Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova
 3. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I – Licenţă, ciclul II – Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), Ordinul Ministrului Educației nr. 1045 din 29.10.2015
 4. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Ordinul Ministrului Educaţiei nr.1046 din 29.10.2015
 5. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă. Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 1047 din 29.10. 2015
 6. Ordin cu privire la aprobarea dosarului, a criteriilor și indicatorilor de performanță în vederea autorizării de funcționare provizorie a Școlilor doctorale, nr. 118 din 06 martie 2015
 7. Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor-cadru pentru dezvoltarea planurilor de învățământ la ciclul III, studii superioare de doctorat, nr. 119 din 06 martie 2015
 8. Cadrul național al calificărilor – Învățământ superior, Publicat: 2013
 9. Regulament-cadru al facultății instituției de învățământ superior, Anexa nr.2 la ordinul nr. 671 din 06 august 2010
 10. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă, Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 84 din 15 februarie 2008
 11. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Aprobat prin Hotărîrea Colegiului M.E.T.S. nr. 3.1 din 23.02.2006 şi pus în aplicare prin ordinul nr. 140 din 25.02.06
 12. Regulament-Cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior, Anexa nr.1 la ordinul nr. 671 din 06.08. 2010
 13. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Anexă la ordinul Ministerului Educaţiei nr. 726 din 20.09.2010
 14. Plan-cadru pentru studii superioare, Aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 455 din 03.06.2011
 15. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor didactice şi de conducere şi alegerea organelor de conducere în instituţiile de învăţământ superior universitar din Republica Moldova, Anexă la ordinul nr. 697 din 04 noiembrie, 2011
 16. REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de licenţă (ciclul I) în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova, Ordinul nr. 369 din 06.05.2014
 17. Convenţie Colectivă (nivel ramural) pe anii 2011-2015, Nr. 2 
din  12.01.2011, Publicat: 28.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 18-21, art. Nr. 94, Înregistrată la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la 12 ianuarie 2011, nr. 2
 18. Strategia consolidată de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011−2015, Aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr. 849 din 29. 11. 2010
 19. Strategia învăţământului superior din Republica Moldova in contextul Procesului Bologna, Din 24.05.04
 20. Normele metodologice de elaborare şi aplicare a standardelor Programelor de formare profesională continuă, Aprobate prin ordinul Ministrului Educaţiei, Tineretului şi Sportului Nr. 549 din 16.11.2005
 21. Regulament privind constituirea si distribuirea fondului d.e rezervă al Ministerului Educației pentru instituțiile de invățământ superior de stat din cadrul ministerului care activează în condiții de autonomie financiară
 22. Regulamentul cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender
 23. Dispoziție cu privire la instruirea concomitentă în două specialități înrudite
 24. Ghid metodologic de creare şi funcţionare a Centrului Universitar de Ghidare şi Consiliere în Carieră (Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 970 din 10.09.2014)
 25. Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
 26. Regulament cadru cu privirea la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească
 27. Regulament cadru cu privirea la organizarea și funcționarea organelor de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova
 28. Regulament cadru privind stagiile de practică în învățământul superior

Aprobate de CNAA

 1. Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (Modificat şi completat prin hotărîrea AC -5/3.2 a  Comisiei de Acreditare a CNAA din 17.11.2015)


02.02.2019